Rekening wijziging ksv BWO

Vul hieronder je gegevens in om het rekeningnummer t.b.v de incasso te wijzigen.

Achternaam

Voorletters

Roepnaam

Geboortedatum

Man/Vrouw
ManVrouw
Adres

Postcode

Woonplaats

E-mail

Mobiel

TelefoonAls lid van ksv BWO verzoek ik het rekeningnummer t.b.v. de incasso te wijzigen.

1. De machtiging dient getekend te worden door rekening bevoegden.
2. De aanvra(a)g(st)er onderwerpt zich aan alle bepalingen van de statuten (ter inzage in het clubhuis)
en het huisreglement van ksv BWO.
3. Leden zijn over het hele jaar contributie verschuldigd, dit geldt ook indien men tussentijds wil
bedanken, m.u.v. een medische indicatie of verhuizing.
4. Nieuwe leden zijn over het resterende verenigingsjaar contributie verschuldigd.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daaropvolgend.
5. Afmelden kan alleen schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie.


Incassant ID: NL45ZZZ400734670000

IBAN nummer

Naam voorletters

Adres

Postcode

Woonplaats

De contributie bedraagt:
voetbal: t/m 17 jaar: 18,00 per maand
voetbal: 18 jaar en ouder: 23,50 per maand
handbal: 4 t/m 7 jaar: 13,00 per maand
handbal: 8 t/m 10 jaar: 15,50 per maand
handbal: 11 t/m 17 jaar: 17,00 per maand
handbal: 18 en ouder: 24,50 per maand

Steunend lid: 9,50 per maand


Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan ksv BWO om van zijn/haar Bankrekeningnummer maandelijks het verschuldigde contributiebedrag af te schrijven.

Datum

Handtekening (plaats je handtekening hieronder met je muis of via je touchscreen)