Rekening wijziging ksv BWO

Vul hieronder je gegevens in om het rekeningnummer t.b.v de incasso te wijzigen.

  Achternaam

  Voorletters

  Roepnaam

  Geboortedatum

  Man/Vrouw
  ManVrouw
  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  E-mail

  Mobiel

  Telefoon

  Als lid van ksv BWO verzoek ik het rekeningnummer t.b.v. de incasso te wijzigen.

  1. De machtiging dient getekend te worden door rekening bevoegden.
  2. De aanvra(a)g(st)er onderwerpt zich aan alle bepalingen van de statuten (ter inzage in het clubhuis)
  en het huisreglement van ksv BWO.
  3. Leden zijn over het hele jaar contributie verschuldigd, dit geldt ook indien men tussentijds wil
  bedanken, m.u.v. een medische indicatie of verhuizing.
  4. Nieuwe leden zijn over het resterende verenigingsjaar contributie verschuldigd.
  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daaropvolgend.
  5. Afmelden kan alleen schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie.

  Incassant ID: NL45ZZZ400734670000

  IBAN nummer

  Naam voorletters

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  De contributie bedraagt (Voetbal):
  Mini’s ( < 7 jaar): € 15,- per maand
  Jeugd t/m 17 jaar: € 20,- per maand
  Senioren: € 26,- per maand
  35+/45: € 26,- per maand
  7-7 vrijdag: € 14,50 per maand
  Steunend lid: € 9,50 per maand

  De contributie bedraagt (Handbal)
  Mini’s ( < 7 jaar): € 15,00 per maand
  Jeugd t/m 17 jaar: € 18,- p/er maand
  Senioren: € 26,- per maand
  Recreanten: € 19,- per maand
  Steunend lid: € 9,50 per maand

  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan ksv BWO om van zijn/haar Bankrekeningnummer maandelijks het verschuldigde contributiebedrag af te schrijven.

  Datum

  Handtekening (plaats je handtekening hieronder met je muis of via je touchscreen)