Aanmeldingsformulier Handbal

Vul hieronder je gegevens in om je aan te melden voor handbal bij BWO.

  Achternaam

  Voorletters

  Roepnaam

  Geboortedatum

  Man/Vrouw
  ManVrouw
  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  E-mail

  Mobiel

  Telefoon

  Telefoon ouder/verzorger

  E-mail ouder/verzorger

  Informatie

  Wenst lid te worden van de afdeling handbal.

  Bent u eerder lid geweest van ksv BWO of een andere handbalvereniging?
  JaNee

  Zo ja, bij vereniging

  Datum laatste wedstrijd

  1. Alle nieuwe leden dienen een recente pasfoto + € 5,00 in te leveren (of digitaal (jpg, gif of png) opsturen (ledenadministratie@ksvbwo.nl)).
  2. Leden die 16 jaar of ouder zijn dienen een copy van een rijbewijs, paspoort of ID kaart bij te voegen.
  3. De aanvra(a)g(st)er onderwerpt zich aan alle bepalingen van de statuten (ter inzage in het clubhuis)
  en het huisreglement van ksvBWO.
  4. Leden zijn over het hele jaar contributie verschuldigd, dit geldt ook indien men tussentijds wil
  bedanken, m.u.v. een medische indicatie of verhuizing.
  5. Nieuwe leden zijn over het resterende verenigingsjaar contributie verschuldigd.
  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daaropvolgend.
  Afmelden kan alleen schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie.
  6. Teneinde als lid tot de vereniging te worden toegelaten dient onderstaande machtiging te worden
  verleend.

  Digitaal pasfoto:

  Heeft u interesse in informatie met betrekking tot de mogelijkheden van sponsoring binnen de verenigingen mag de sponsorcommissie derhalve contact met u opnemen (binnen 2 weken na ontvangst van bevestiging)?
  JaNee

  Incassant ID:
  NL45ZZZ400734670000

  IBAN nummer

  Naam voorletters

  Adres

  Postcode en woonplaats

  De contributie bedraagt:
  Mini’s ( < 7 jaar): € 15,00 per maand
  Jeugd t/m 17 jaar: € 18,- p/er maand
  Senioren: € 26,- per maand
  Recreanten: € 19,- per maand
  Steunend lid: € 9,50 per maand

  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan ksv BWO om van zijn/haar Bankrekeningnummer maandelijks het verschuldigde contributiebedrag af te schrijven.

  Datum

  Machtigingskenmerk: BBKX86E000

  Handtekening (plaats je handtekening hieronder met je muis of via je touchscreen)