Aanmeldformulier voetbal

Vul hieronder je gegevens in om je aan te melden voor voetbal bij BWO.

Achternaam

Voorletters

Roepnaam

Geboortedatum

Man/Vrouw
ManVrouw
Adres

Postcode

Woonplaats

E-mail

Mobiel

Telefoon

Telefoon ouder/verzorger

E-mail ouder/verzorger

Wenst lid te worden van de afdeling voetbal.


Bent u eerder lid geweest van ksv BWO of een andere voetbalvereniging?
JaNee


Zo ja, bij vereniging

Team

KNVB nr.

Informatie

Heeft u interesse in informatie met betrekking tot de mogelijkheden van sponsoring binnen de vereniging en mag de sponsorcommissie derhalve contact met u opnemen (binnen 2 weken na ontvangst van bevestiging)?
JaNee

1. Alle nieuwe leden van 10 jaar en ouder dienen een recente pasfoto in te leveren of digitaal (jpg, gif of png) op te sturen (ledenadministratie@ksvbwo.nl).
2. Leden die 16 jaar of ouder zijn dienen een copy van een rijbewijs, paspoort of ID kaart bij te voegen.
3. De aanvra(a)g(st)er onderwerpt zich aan alle bepalingen van de statuten (ter inzage in het clubhuis)
en het huisreglement van ksv BWO.
4. Leden zijn over het hele jaar contributie verschuldigd, dit geldt ook indien men tussentijds wil
bedanken, m.u.v. een medische indicatie of verhuizing.
5. Nieuwe leden zijn over het resterende verenigingsjaar contributie verschuldigd.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daaropvolgend.
Afmelden kan alleen schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie.
6. Teneinde als lid tot de vereniging te worden toegelaten dient onderstaande machtiging te worden
verleend.


Digitaal pasfoto:Incassant ID: NL45ZZZ400734670000

IBAN nummer

Naam voorletters

Adres

Postcode en woonplaats

De contributie bedraagt:
t/m 17 jaar: 18,00 per maand
18 jaar en ouder: 23,50 per maand
Steunend lid: 9,50 per maand

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan ksv BWO om van zijn/haar Bankrekeningnummer maandelijks het verschuldigde contributiebedrag af te schrijven.

Datum

Handtekening (plaats je handtekening hieronder met je muis of via je touchscreen)