Privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Hoewel veel afspraken al opgenomen zijn in de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is die wet vanaf dan niet meer geldig.

In dit document (PDF) treft u het AVG-Beleid van ksv BWO aan.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met onze secretaris of een van de andere bestuursleden.

Normen en waarden

Het beleidsplan “Normen en waarden” heeft ten doel iedereen die bij BWO betrokken is op de hoogte stellen van het gewenste gedrag, binnen en buiten het veld. Tevens moet er
aandacht zijn voor toezicht op naleving en vast stellen van sancties met daarbij behorende procedure.

Het gewenste gedrag is vastgelegd in vier onderdelen:

1. Fair Play
2. Kleedkamerregels
3. Protocol
4. Algemene regels

In dit document (PDF) worden de Normen en waarden van ksv BWO beschreven.

Vrijwilligersbeleid

Binnen ksv BWO vervullen vrijwilligers een essentiële rol. Vrijwel alle werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht. Dit vraagt om een eenduidige aanpak van het vrijwilligerswerk. Om hieraan tegemoet te komen, is er een vrijwilligersbeleid ontwikkeld.

In dit document (PDF) wordt het Vrijwilligersbeleid van ksv BWO beschreven.